تعیین تنشهای برجا در مخزن ژئوترمال سبلان به کمک دادههای چاهپیمایی و ژئومکانیکی

نویسنده‌گان:
[ محمد هفتانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
[
بهمن بهلولی ] - عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
[
محسن الیاسی ] - عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
[
بهنام طالبی ] - سازمان انرژیهای نو ایران
خلاصه مقاله:
استفاده از انرژی زمین گرمایی جهت مصارف نیروگاهی و غیرنیروگاهی در شمال غرب کوه سبلان در حال توسعه است . برای استخراج سیال داغ از زمین سه حلقه چاه تا عمق 3000 متر حفر شده است . بررسیهای زمین شناسی و آزمونهای تولید چاه نشان میدهد که تراوایی مخزن در حد متوسط تا ضعیف است و چاههای تولیدی دارای دبی پایینی هستند . یکی از روشهای مناسب جهت افزایش دبی، شکافت هیدرولیکی است . به منظور اجرای موفق شکافت هیدرولیکی باید پارامترهای موثر در آن از جمله ثابت های الاستیک و تنش های برجا تعیین شود . در این مطالعه، مقدار تنش های برجا با استفاده از اطلاعات چاه NWS3 تخمین زده شده است . بر این اساس میزان تنش برجای قائم، تنش افقی حداکثر، تنش افقی حداقل و فشار منفذی در عمق مورد مطالعه به ترتیب 8/6 ، 5/68 ، 3/44 و 2/37 مگا پاسکال بدست میآید

کلمات کلیدی:
تنش برجا، انرژی ژئوترمال، ژئومکانیک مخزن، سبلان، شکافت هیدرولیک، فشار منفذی

کلید واژه ها: اردبیل