تعیین نشست خاک در اثر حفاری در تونل طرح قطار شهری شیراز

نویسنده‌گان:
[ احسان بردبار ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
[
رسول اجل لوئیان ] - استادیار گروه زمینشناسی دانشگاه اصفهان
[
محمود هاشمی اصفهانیان ] - استادیار گروه عمران دانشگاه اصفهان
[
حسین کاظمی ] - شرکت مشاورهی عمران محیط زیست در طرح قطار شهری شیراز
خلاصه مقاله:
بررسی نشست سطح زمینهای نرم به دلیل اثرات خطرناک آنها بر سازههای سطحی و زیر سطحی بسیار با اهمیت است و برای طرح قطار شهری شیراز که به صورت دو تونل دوقلوی موازی با قطر خارجی 6,88 توسط روش تونلزنی با سپرهای تعادلی فشار زمین انجام میگیرد نیز حائز اهمیت است . این تونل در بیشتر قسمتها در زمینهای رسی و در زیر سطح ایستایی حفاری میشود . در این مقاله به بررسی گود نشست، توسط روش پک و برای یک تونل منفرد میپردازیم . فاصلهی بین دو محور تونل در حدود 15 متر است . سپس نتیجهی این محاسبات با نتایج نرمافزار Plaxis 3DTunnel مقایسه شده است که مطابقت ًتقریبا خوبی را نشان میدهد .

کلماتکلیدی:
نشست، مترو، ابزار دقیق، تونل

کلید واژه ها: فارس