تعیین نقش عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزشهای منطقه هشتجین با روش تحلیل ممیزی

نویسنده‌گان:
[ رضا طلائی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
[
محسن شریعت جعفری ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
خلاصه مقاله:
هر ساله رویدادهای زمین لغزش در روستاهای منطقه هشتجین علاوه بر وارد آوردن خسارت های مالی فراوان، مشکلات دیگری نظیر نگرانی مردم و مسئولین از امکان بروز حوادث مشابه در نقاط دیگر را بوجود آورده و به تبع آن اجرای برنامه های عمرانی را با شک و تردید همراه ساخته است . این پژوهش به منظور شناخت و بررسی عوامل مؤثر در زمین لغزش های منطقه و استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی های مختلف از قبیل توسعه ساخت و سازها، بهبود کشاورزی، حفظ منابع خاک، مسائل زیست محیطی و فعالیت های اقتصادی دیگر انجام گرفت . با شناسائی تمام زمین لغزش های منطقه از طریق عکس های هوایی موجود و برطبق دادههای صحرائی نقشه های پایه زمین شناسی، شیب، نوع کاربری، پراکندگی لغزش ها، همباران، طول رودخانه ها و جاده ها، مساحت ابنیه ها و تعداد چاه های جاذب فاضلاب ها در مقیاس 1: 50000 تهیه شده و سپس مطالعات آماری آنها با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به روش تحلیل ممیزی انجام شد، . نتایج نشان داد که تفاوت های معنی دار بین نوع رده های مختلف عوامل و وقوع حوادث حرکات دامنه ای وجود دارد و میزان این اختلافات براساس نوع عامل متفاوت است . همچنین بر اساس این نتایج مشخص شد که لیتولوژی مؤثرترین عامل در وقوع لغزش های منطقه است .

کلمات کلیدی:
عوامل مؤثر، زمین لغزش، تحلیل ممیزی و خسارت

کلید واژه ها: اردبیل