تعیین مشخصات خاکهای رسی لامرد با آزمایشهای درجا

نویسنده‌گان:
[ ابراهیم اصغری ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
[
سیدشهاب الدین یثربی ] - دانشیار گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس
خلاصه مقاله:
طرح بزرگ آلومینیم جنوب در شمال لامرد در استان فارس اجرا می شود . محدوده طرح از خاکهای رسی پوشیده شده است . برای انجام مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی این طرح تعداد 380 گمانه 15 تا 50 متری حفر شده و حدود 80 آزمایش نفوذ مخروط یا CPT تا عمق 16 متری انجام شده است . در گمانه ها آزمایشات نفوذ استاندارد یا SPT ، ب رش پره، آزمایشات لرزه ای و در چاهکهای حفر شده آزمایش بارگذاری صفحه انجام شده است . بر روی نمونه های دست نخورده اخذ شده هم علاوه بر آزمایشات شناسایی، آزمایشات سه محوری، برش مستقیم و تحکیم انج ام گردی ده است . در این مقاله وضعیت زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک محدو ده طرح بررسی شده و نتایج آزمایشهای درجا انجام شده ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی:
لامرد، آزمایشهای درجا، آزمایش SPT ، آزمایش CPT ، آزمایش بارگذاری صفحه، برش پره

کلید واژه ها: سایر موارد