تخمین ضخامت آبرفت روی سنگ بستر با استفاده از سرعت موج برشی و خردلرزه های محیطی با مطالعه موردی شهر کرد

نویسنده‌گان:
[ مسعود مجرب ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[
حسین معماریان ] - هیات علمی، دانشکده مهندسی معدن ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[
مهدی زارع ] - هیات علمی ومعاونت پژوهشی و فناوری، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
پرویز روزخش ] - هیات علمی، موسسه تحقیقات وحفاظت خاک وآبخیزداری
خلاصه مقاله:
در این مقاله ضخامت آبرفت درمحدوده شهرستان شهرکرد با استفاده از خردلرزه های محیطی و سرعت موج برشی محاسبه و همخوانی آن با داده های چاه های آب منطقه بررسی شده است . اندازه گیری سرعت موج برشی در ۲۰ پروفیل و برداشت GIS خردلرزه های محیطی در ۲۵ ایستگاه صورت گرفته و نقشه های سرعت موج برشی و پریود طبیعی آبرفت در محیط ترسیم شده و نهایتا با استفاده از رابطه دوبری ضخامت آبرفت محاسبه شده است . مقایسه نتایج با ضخامت آبرفت در چاه های آب نشان داد که دو روش هم خوانی نسبتا خوبی با یکدیگر دارند . ولذا می توان از این روش در مطالعات مقدماتی تعیین ضخامت آبرفت بهره برد .

کلمات کلیدی:
خردلرزه محیطی، پریودطبیعی، سرعت موج برشی، GIS ، ضخامت آبرفت، شهرکرد

کلید واژه ها: چهارمحال