تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی در مسیر راه آهن اراک - ملایر ( زمین شناسی مهندسی ، ساختگاهها و ابنیه فنی )

نویسنده‌گان:
[ غلامرضا خانلری ] - دانشِیار گروه زمِین شناسِی دانشگاه بوعلِی سِینا
[
مجتبی حیدری ] - استادیار گروه زمِین شناسِی دانشگاه بوعلِی سِینا
[
طیبه نظری ] - دانشجوِی کارشناسِی ارشد زمِین شناسِی دانشگاه بوعلِی سِینا
خلاصه مقاله:
با توجه به اهمیت راه آهن بعنوان شریان حیاتی اقتصاد هر کشور و لزوم رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوطه در احداث خطوط راه آهن، موضوع سلامت اینگونه سازه ها قطعا از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این راستا، موضوع مطالعه شیروانیهای خاکی و یا سنگی موجود در مسیر راه آهن نیز از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند بعنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود در مسیر راه آهن بشمار آید . بدون شک وقوع لغزشها و ریزشهای سنگی در مسیر راه آهن های موجود در برخی از نقاط جهان و بطور خاص در کشور ایران، خود گواهی بر اهمیت این مسئله بوده و نیاز به مطالعات بیشتر در خصوص پایداری شیروانیهای سنگی ویا خاکی موجود در مسیر این سازه مهندسی را دو چندان می کند . پدیده های ریزش و یا لغزش در مسیر راه آهن بیشتر به علت عدم مطالعات ژئوتکنیکی و خصوصا زمین شناسی مهندسی قبل از اجرای اینگونه پروژه ها و یا در زمان طراحی مسیر رخ داده و منجر به ایجاد هزینه اضافی بمنظور پایدار سازی شیب ها و یا تغییر مسیر راه و یا راه آهن می گردد که گاها با خسارات جانی نیز همراه می باشد . در این پژوهش، به بررسی ومطالعه پایداری شیب برخی از ترانشه های قطعه 2 راه آهن غرب کشور ( اراک - ملایر - کرمانشاه ) پرداخته شده است . برای دستیابی به اطلاعات مورد نیازجهت انجام این پژوهش، از برداشت های صحرایی و یافته های آزمایشگاهی استفاده شدهاست . بمنظور تحلیل پایداری شیروانیها از نرم افزار Slide استفاده گردیده وراهکارهای مناسب جهت پایداری سازی دیوارهای مسئله دار دار ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی:
راه آهن، تحلیل پایداری، ترانشه، نرم افزاراسلاید

کلید واژه ها: همدان