تحلیل پایداری و مدیریت زیست محیطی سدهای باطله ( مطالعه موردی : سد باطله کارخانه فراوری معدن فسفات اسفوردی )

نویسنده‌گان:
[ مهدی نجفی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
[
علیرضا یاراحمدی بافقی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد
خلاصه مقاله:
از اساسی ترین مشکلات معدنکاری می توان به تولید زهاب اسیدی در نتیجه اکسیداسیون کانیهای سولفیدی اشاره نمود . این عامل باعث آلوده شدن آب های سطحی و زیر زمینی می شود . بهترین و اقتصادی ترین راه حل برای به حداقل رساندن این تأثیرات تخلیه این نوع باطله ها درسدهای با طله است . سدهای باطله بخاطر عدم اعمال تحکیم، عدم تزریق و یا عدم ایجاد هسته های نفوذ ناپذیر نسبت به انواع سدهای خاکی کمترین مقاومت را دارند . بنابراین سد های باطله در مبحث ژئوتکنیک نیازمند توجه به مسائلی از قبیل : جانمایی سد با توجه به تأثیر عوامل ساختاری مثل ناپیوستگی ها بخصوص گسل های ناحیه ، محاسبه خواص مکانیکی و دینامیکی خاک پی و دیواره های سد، بررسی وضعیت هیدروسیستم سد، تحلیل پایداری شیب دیواره ها می باشند .. در این مقاله تحلیل پایداری سد باطله معدن فسفات اسفوردی که به روش بالارو ایجاد خواهد شد توسط دو نرم افزار استاتیکی و پایداری 1/4 مورد بررسی قرارگرفت و با توجه به ضریب اطمینان بدست آمده از نتایج تحلیل بطور متوسط FlacSlope و Slideدینامیکی سازه مورد نظر بعنوان سازهای با درجه اهمیت 3 مورد تایید قرار گرفت

کلمات کلیدی:
سد باطله - جانمایی سد - تحلیل پایداری - نرم افزار - Flac slope نرم افزار Slide

کلید واژه ها: یزد