تحلیل ناپایداری شیروانی خاکی سد نعمت آباد

نویسنده‌گان:
[ محمدعلی عابدینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
[
مجتبی حیدری ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
محمدحسین قبادی ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
محمد نیکخواه ] - کارشناس آب منطقهای همدان
خلاصه مقاله:
زمین لغزش یکی از خطرات زمینشناسی است که معمولا " در مناطق کوهستانی رخ میدهد . لذا زمین لغزشها بعنوان یکی از مهمترین خطرات طبیعی محسوب می گردند . در همین راستا، درمحل پیشنهادی برای احد اث سد نعمت آباد در منطقه اسدآباد همدان، لغزش هایی در تکیه گاه سمت راست سد صورت گرفته است . این لغزش های دایرهای، در خاک ریزدانه رسی با مشخصات خمیری بالا رخ داده است . از عوامل مؤثر در بوجود آمدن این پدیده، می توان به شیب تند دامنه، جنس خاک، بالا بودن سطح ا یستایی و ارتفاع شیروانی در تکیه گاه راست اشاره نمو د . در این تحقیق ضمن مطالعه عوامل مؤثر بر ناپایداری شیروانی خاکی در این ناحیه، راهکارهای مناسب برای پایدار نمودن دامنهها ارائه گردیده است .

کلماتکلیدی:
شیروانی خاکی، لغزش استوانهای، سطح ایستایی،سد

کلید واژه ها: همدان