بررسی خواص مهندسی سنگهای سست ( مطالعه موردی، ساختگاه سد چنگوله)

نویسنده‌گان:
[ امین منصوری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته زمین شناسی مهندسی
[
غلامرضا خانلری ] - دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا
[
مجتبی حیدری ] - استادیار گروه زمین شناسی مهندسی ؛ دانشگاه بوعلی سینا
خلاصه مقاله:
مناطق سنگی با تشکیلات سنگی نرم مناطقی هستند که چرخه دیاژنز در آنجا به صورت کامل صورت نگرفته و یا بر اثر شرائط تکتونیکی محل و آب و هوای منطقه، دچار آلتراسیون و یا دگرسانی شده اند . در واقع تفکیک این دو موضوع از یکدیگر حائز اهمیت است . علاوه بر تشکیلات ماسه سنگی و گل سنگی سست ، برخی از سنگهای تبخیری و شیمیایی ، سنگ آهک متراکم نشده ، جزء سنگهای نرم قرار می گیرند . در این پژوهش به بررسی خواص مهندسی سنگ های نرم ساختگاه سد مخزنی چنگوله پرداخته شده است . بمنظور بررسی خواص مهندسی سنگهای این منطقه که عمدتاً از نوع سیلتستون و ماسه سنگهای سیمانی نشده می باشند، آزمایشات فیزیکی و مکانیکی مختلف بر روی نمونههای أخذ شده انجام شد و مشخص گردید که سنگ های ساختگاه سد در رده سنگ های نرم و با درجه نرمی متوسط قرار می گیرند .

کلماتکلیدی:
رده بندی سنگ ها، سنگ های نرم، مقاومت تراکمی تک محوری، سد مخزنی چنگوله

کلید واژه ها: ایلام