بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر آلودگی آب رودخانه کل دراستان هرمزگان

نویسنده‌گان:
[ تورج اسدی ] - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
[
محسن دهقانی ] - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
[
ایرج اسدی ] - کارشناس مرکز تحقیقات محیط زیست همدان و دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
خلاصه مقاله:
اولین قدم در جهت شیوه مدیریت پایدار منابع آب بر رودخانه کل،کسب آگاه ی مستمر از تغیرات کیفی آب این رودخانه میباشد . بدین منظور مطالعه ای در طول قسمت اعظم مسیر رودخانه کل با برداشت نمونه از 14 ایستگاه انجام گرفت . در این بررسی ابتدا خصوصیات فیزیوگرافی و پلانیمتری حوضه ها از قبیل محیط ، مساحت ، ارتفاع ، شیب، طول رودخانه اصلی و غیره مطالعه و سپس نتایج کیفیت شیمیایی آب رودخانه کل از نظر درجه حرارت ، pH ، قابلیت هدایت الکتر یکی، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ، کل مواد جامد معلق ، کل موادمحلول، یون آمونیم ،یون نیترات ،یون نیتریت ،کل کلی فرم ، کاتیونها و آنیونها اندازه گیری شد، و پارامترهای قابلیت هدایت الکتریکی، کل موادمحلول، کلر، کربنات و بیکرب نات و SAR در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آب این رودخانه از نظر کیفیت شرب بوسیله نمودار شولر Scholler مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس دیاگرام شولر آب این رودخانه در حد مطلوب قرار نگرفت و غیر قابل شرب بود و از نظرکیفیت کشاورزی نیز بوسیله نمودار ویلکوکس Wilcox مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس دیاگرام ویلکوکس غیر قابل استفاده برای کشاورزی تشخیص داده شد

کلمات کلیدی:
سازند زمین شناسی، آلودگی، رودخانه کل، استان هرمزگان
 
 

کلید واژه ها: هرمزگان