بررسی ارتباط سختی چکش اشمیت با خواص ژئوتکنیکی سنگهای آهک استان همدان

نویسنده‌گان:
[ محمدرضا رسولی فرح ] - کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیک گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
[
مجتبی حیدری ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
خلاصه مقاله:
در این تحقیق با استفاده از سختی چکش اشمیت آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی بر روی 29 نمونه از سنگهای کربناته معادن استان همدان انجام شده است . نتایج مطالعات نشان می دهد که بین عدد چکش اشمیت و مقاومت فشاری تک محوری این سنگها در رطوبت طبیعی می توان ارتباط مناسبی برقرار نمود . با حذف سنگهای آهکی با دانسیته پائینتر از 2/55 و بالاتر از 2/8 گرم بر سانتیمتر مکعب ب ین سختی اشمیت با مقاومت فشاری تک محوری رابطه y = 123.78Ln(x) – 362 با هم پوشانی 0/79 برقرار می باشد

کلمات کلیدی:
چکش اشمیت، مقاومت فشاری تک محوری، سنگهای کربناته

کلید واژه ها: همدان