بررسی پدیده لهیدگی در توده سنگ مسیر تونل امام زاده هاشم

نویسنده‌گان:
[ فریدون خسروی ] - استادیار دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی عمران دانشگاه امام حسین
[
محسن سلیمان دهکردی ] - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه باهنر کرمان
[
مهدی یوسف نصیری ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران
[
مهدی حشمت پور ] - کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه امام حسین
خلاصه مقاله:
لهیدگی به همگرایی شدید وابسته به زمان در اطراف تونل اطلاق می شود . در این مقاله به بررسی این پدیده در اطراف تونل امام زاده هاشم پرداخته شده است . جهت بررسی این موضوع از روشهای نیمه تجربی و همچنین از روشهای عددی استفاده شد و مشخص گردید که در سازند شیل و ماسه سنگ شمشک احتمال وقوع این پدیده بسیار زیاد می باشد و در بقیه سازندهای مسیر تونل امکان وقوع این پدیده بسیار کم است که در تجربه حین اجرا نیز این پدیده تایید شده است .

کلمات کلیدی:
لهیدگی، مطالعه موردی، تونل امام زاده هاشم

کلید واژه ها: گیلان