بررسی پتانسیل فرار آب از سد تنگاب

نویسنده‌گان:
[ هاله امیری ] - دانشجوی دکتری آبشناسی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
[
عزت اله رئیسی ] - عضو هیأت علمی گروه آبشناسی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
خلاصه مقاله:
سفره کارستی هایً اکثرا توسط مدلهای محیط متخلخل معادل و مدلهای تخلخل دوگانه که بر اساس قانون دارسی می باشند، شبیه سازی شده اند . در این تحقیق برای اولین بار در ایران، یک سفره کارستی بوسیله مدل دوگانه محیط متخلخل - مجاری کارستی و با استفاده از مدل (CAVE) که اخیراً توسعه یافته، شبیه سازی می شود . آب کارستی از محیط متخلخل ( سیستم درزه و شکاف ) به شبکه ای از لوله ها ( سیستم مجاری ) جریان می یابد . جریان در محیط متخلخل بر اساس قانون دارسی و در شبکه مجاری بر اساس معادله دارسی - ویزباخ می باشد . مدل پیشنهادی برای حوضه آبگیر چشمه قمپ واقع در 90 کیلومتری جنوب شیراز، بکار برده می شود . سد تنگاب در حال حاضر در حوضه آبگیر چشمه قمپ در دست احداث می باشد . مدل برای یک دوره زمانی 30 روزه واسنجی شد . سری زمانی سطح آب در پیزومترها و دبی چشمه قمپ اندازه گیری شده با داده های شبیه سازی شده مطابقت دارد . مدل برای یک دوره زمانی 46 روزه صحت سنجی شد، که دلالت بر دقت نسبی آن دارد . مدل کالیبره شده CAVE ، به منظور پیش بینی فرار آب از مخزن سد تنگاب تحت شرایط تراز آب نرمال پس از احداث سد بکار برده شد . نتایج نشان میدهد که فرار آب از محیط متخلخل و از مجاری واقع در زیر سطح آب کنونی قابل ملاحظه نمیباشد . فرار گسترده آب ممکن است پس از احداث سد رخ دهد البته اگر مجاری واقع بین سطح آب زیرزمینی کنونی و تراز نرمال آب مخزن، به خوبی مسدود نشده باشد و یا در خارج از پرده تزریق واقع شده باشند . توصیه میگردد که موقعیت مجاری کارستی توسط مطالعات وسیع هیدروژئولوژی کارست تعیین گردد و به دنبال آن، احداث قابل اعتمادی از پرده تزریق مناسب انجام گیرد

کلمات کلیدی:
شبکه مجاری کارستی، مدل CAVE ، پرده تزریق

کلید واژه ها: فارس