بررسی پارامترهای ژئومکانیکی پی سنگ سد گرین ( نهاوند )

نویسنده‌گان:
[ محمدصادق موسیوند ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
[
غلامرضا خانلری ] - دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان .
[
مجتبی حیدری ] - استادیارزمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
خلاصه مقاله:
سد گرین در 12 کیلومتری جنوب غرب نهاوند بر روی رودخانه گاماسیاب در دست احداث می باشد . دربررسی های زمین شناسی مهندسی محل سد، چهار نوع توده سنگ متشکل از سنگهای شیل ،فیلیت وهمچنین توده های باازلت وآندزیت قابل تشخیص می باشند . در این پژوهش پی سنگ از نظر نفوذ پذیری بررسی و مشخص شده ست که مناطق با نفوذ پذیری زیادتااعماق 45 متری ادامه دارند . همچنین پارامترهای ژئومکانیکی پی سنگ محاسبه وتوده سنگهای منطقه با استفاده از طبقه بندی RMR که توسط بنیاوسکی پیشنهاد شده وهمچنین برنامه ) Roclab روش هوک وبراون ) طبقه بندی شده اند . نتایج این طبقه بندی حکایت از کیفیت نه چندان مناسب برای این سنگها دارد .

کلمات کلیدی:
سد گرین، پی سنگ، پارامترهای ژئومکانیکی، نفوذ پذیری، طبقه بندی سنگ

کلید واژه ها: همدان