بررسی وضعیت فرار آب از مخزن سد سورک با استفاده از آزمایش های لوفران و لوژان

نویسنده‌گان:
[ محسن رضائی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت زایندآب اصفهان
[
اکبر قاضی فرد ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
رسول اجل لوئیان عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان ] -
خلاصه مقاله:
با توجه به قرارگیری ساختگاه سد سورک و مخزن آن بر روی تشکیلات آبرفتی و همچنین آهکهای کرتاسه که تحت تأثیر تکتونیک به شدت درز و شکاف دار شده اند و حتی در برخی بخش ها آثاری از حفرات انحلالی نیز در آنها دیده می شود، این سد از نظر آبگذری و فرار آب می تواند مشکلاتی داشته باشد . جهت بررسی وضعیت آبگذری مخزن و ساختگاه سد، پس از برسی های سطحی زمین شناسی، عملیات ژئوفیزیکی، حفاری و آزمایش های بر جای ژئوتکنیکی انجام شد . عملیات ژئوفیزیک جهت بررسی عمق سنگ کف، ضخامت آبرفت و بررسی جنس آبرفت و سنگ کف انجام گردید . پس از به دست آمدن نتایج ژئوفیزیک جهت بررسی های دقیقتر در بخش های مختلف مخزن و پی سد، گمانه های ژئوتکنیکی حفاری گردید و در آنها آزمایش های نفوذپذیری انجام شد . نتایج آزمایش های لوفران در آبرفت و آزمایش های لوژان در سنگ نشان دادند که آب می تواند از مخزن و پی سد به بیرون تراوش کند . جهت کنترل فرار آب به بیرون از مخزن، در بخش های مختلف، اجرای دیواره آب بند و پرده آب بند در نظر گرفته شد

کلماتکلیدی:
سورک، تشکیلات، آبرفت، کرتاسه، آبگذری، لوفران، لوژان

کلید واژه ها: چهارمحال