کاربرد داده های ژئو شیمیایی برای تفسیر منشاء و تکامل سنگهای گرانیتوئیدی موته

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری ششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مرتضی شریفی- مسیب سبزه یی
تاريخ برگزاری ۲۰ بهمن ۱۳۷۸

نتیجه گیری
1- با توجه به نمونه های مورد مطالعه در منطقه موته یک تطابق معکوس بین MgO و سیلیس مشاهده می شود و می توان دریافت تمرکز های P2O5 فقط مربوط به فرایند های بلور- مایع نیست زیرا به طور کلی TiO2 به طور منظمی با تفریق کاهش می یابد در حالیکه در منطقه موته هیچ تطابقی بین TiO2 و P2O5 مشاهده نمی شود. تغییر در تمرکز های عناصر اصلی به طور عادی فرایند های تفریق مذاب- بلور- سیال و آلودگی را منعکس می کند. تنها اگر گرانیتوئید ها ماگمای اولیه باشند غیر محتمل ترکیبات کلی آنها می تواند بعضی از اطلاعات غیر مستقیم را در مورد منشاء منطقه ارائه دهد.
2- نمودار مثلثی (CaO- Na2O- K2O) نشان دهنده تکامل شیمیایی توده گرانیتوئیدی موته به وسیله از بین رفتن پلاژیو کلاز بازیک و فلدسپات پتاسیک می باشد.
3- بر اساس نمودار تغییرات Rb در مقابل MgO در منطقه موته، غنی بودن از Rb با افزایش MgO می تواند در نتیجه آلتراسیون پتاسیک سیلیکات ها، کلریتی شدن و یا آرژیلیتی شدن گرانیتوئید ها در منطقه باشد در حالیکه به طور کلی باید با کاهش MgO مقدار Rb افزایش یابد. تمرکز عناصر جزئی تابع تمرکز آنها در منشاء، درجه و شیوه ذوب بخشی و تمام فرایند های بعدی تفریق، مذاب- بلور- سیال است.
4- نمودار تغییرات Sr در مقابل CaO تفکیک پلاژیو کلاز را در توده گرانیتوئیدی موته تایید می کند.
5- بر اساس نمودار عنکبوتی مربوط به نورمالیز شدن گرانیتوئید های موته نسبت به جبه اولیه زمین همانطور که انتظار می رود عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ غنی شدگی و عناصر با محدوده قدرت وسیع غنی شدگی کمتری را نشان می دهند و نیز نمودار عنکبوتی مربوط به نورمالیز شدن گرانیتوئید های موته نسبت به کندریت بیان کننده انتقال ترجیحی عناصر خاک های نادر سبک می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد