بر آورد میزان خطر ریزش های سنگی در مناطق شهری بر اساس روش RHRS ( مطالعه موردی بخش شرقی و شمال شرقی شهر خرم آباد )

نویسنده‌گان:
[ عبدالرضا نوریزدان ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد - گروه زمینشناسی
[
غلامرضا خانلری ] - دانشگاه بوعلی سینا همدان - گروه زمینشناسی
[
مجتبی حیدری ] - دانشگاه بوعلی سینا همدان - گروه زمین شناسی
[
محمدرضا مهدویفر ] - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خلاصه مقاله:
شهر خرم آباد بواسطه شرایط مورفولوزیکی و توپو گرافی محل استقرار آن همواره از لحاظ ریزشهای سنگی ( Rock Fall) بویژه در بخش شرقی و شمال شرقی تهدید می گردد . در این پژوهش براساس روش ابداع شده توسط Pierson ولی با انجام Hazard Rating System) RHRS برخی اصلاحات برای کاربردی کردن روش مذکور در مناطق شهری موسوم به روشRock Fall ( مناطق مذکور از لحاظ خطر ریزش های سنگی احتمالی در اثر عوامل محرک بویژه بار های دینامیکی ناشی از زلزله و رعد و برق کلاس بندی شده اند . با توجه به نتایج بدست آمده و نقشه های تهیه شده در محیط GIS مشخص شده است که در برخی از مناطق شهری با تمرکز جمعیتی بالا از لحاظ خطر درزمره مناطق با خطر بالا قرار می گیرند و لازم است تا با اتخاذ برخی تمهیدات پیشگیرانه از جمله تغییر کاربری اراضی، میزان خسارات وارده در اثر گسیختگی های احتمالی را کاهش داد .

کلمات کلیدی:
RHRS ، Rockfall ، ارتفاعات شرقی خرم آباد

کلید واژه ها: لرستان