ارزیابی علل گسیختگی شیروانی های خاکی در حاشیه جاده آوج - آبگرم

نویسنده‌گان:
[ صدیقه زال آقایی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
[
محمدحسین قبادی ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
[
مجتبی حیدری ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
[
بهروز رفیعی ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
خلاصه مقاله:
روش های مختلفی در بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی شیروانی های خاکی وجود دارد . روش تعادل حدی و روش های عددی از جمله این روش ها هستند . در این مقاله با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به تحلیل ناپایداری شیروانی های مسیر رودخانه آوج رود در حاشیه جاده آبگرم - آوج پرداخته شده است . فرسایش و زیر شویی، پائین بودن مقادیر مقاومت برشی توده خاک، بالا بودن درجه اشباع خاک ریز دانه و عدم زهکشی آن از مهمترین علل وقوع این لغزش ها می باشند . بر اساس روش های دایره اصطکاک، بیشاب، فیلینیوس و لغزش دوگانه شیروانی های خاکی منطقه دارای ضریب ایمنی کمتر از یک می باشد .

کلمات کلیدی:
روش تعادل حدی، شیروانی خاکی، آوج .

کلید واژه ها: قزوین