ارزیابی شرایط تودهسنگ در موقعیت مغار نیروگاه در پروژه تلمبه ذخیرهای سیاهبیشه

نویسنده‌گان:
[ مجید تاجیک ] - کارشناس ارشد زمینشناسی مهندسی، شرکت ساختمانی تابلیه
[
محمدبشیر گنبدی ] - دانشجوی دکترای زمینشناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
خلاصه مقاله:
برداشت ناپیوستگیها در حین حفاری مغار نیروگاه و در امتداد نوارهای فرضی به منظور طبقه بندی توده سنگ و تهیه نقشه های زمین شناسی انجام گردید . از آنجائیکه ناپیوستگی ها تأثیر به سزایی در رفتار مهندسی توده سنگ دارند، اندازهگیری دقیق ویژگی ناپیوستگی های موج ود در توده های سنگی میزبان سازههای زیر زمینی بزرگ ( نظیر مغار های نیروگاه ) ، نقش به سزایی در تدقیق طراحی های اولیه آنها دارد . تحلیل برداشت ناپیوستگیها درحین حفاری مغار نیروگاه سیاه بیشه نشان می دهد که تغییراتی در پارامترهای اندازه گیری شده اولیه پدید آمده ا ست که این تغییرات در طراحی دقیق مغار نیروگاه تاثیرگذار بودهاند

کلمات کلیدی:
توده سنگ، برداشت ناپیوستگی، مغار نیروگاه، سیاه بیشه، زمین شناسی

کلید واژه ها: مازندران