سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب گوکان

[ رسول اجل لوئیان ] - دکترای زمینشناسی مهندسی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
[
جواد محمدی کوجانی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
[
لیلا فاتحی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
خلاصه مقاله:
پروژه تونل انتقال آب گوکان درموقعیت عمومی غرب اصفهان و جنوب شهرستان فریدونشهرو به طول تقریبی 22 کیلومتر در مرحله مطالعات اجرایی قرار دارد . هدف از ا جرای این پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به رودخانه زاینده رود است . واحدهای سنگی مسیر این تونل شامل سنگ آهک، آهک مارنی و مارن آهکی است . هدف از ارائه این مقاله مطالعه بر روی سنگهای آهکی واحد معادل جهرم می باشد که در دو ناحیه ( کیلومتر 200+0 تا 5+00 و کیلومتر 7+600 تا (11+300 در مسیر تونل مورد نظر قرار دارد . در این تحقیق ابتدا توده های سنگی واحد جهرم به روش های RMR ، بنیاویسکی (1989) ، Q ، بارتون و دیگران (1974) ، N کیزر و دیگران 1986 و گوئل و دیگران 1995 و GSI ، هوک و دیگران (1995) طبقه بندی شده و سپس ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگها با استفاده از مقادیر بدست آمده برای RMR و GSI برآورد شده است . در ادامه سیستم نگهدارنده مناسب برای تونل مذکور با قطر دهانه 4 متر و مقطع دایره ای با استفاده از روش های پیشنهادی توسط بنیاوسکی و بارتون و همچنین معیار سینگ و گوئل تخمین زده شده و در نهایت پایداری تونل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است

کلید واژه ها: اصفهان