ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی

نویسنده‌گان:
[ ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
[
هادی حاجی زاده ] - کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
ارزیابی زیست محیطی ) ) EIA قبل از اجرای هر پروژه، ابزاری بسیار مفید در جهت کاهش اثرات بالقوه احتمالی هر پروژه میباشد . روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی از قبیل چک لیستها، ماتریس ها، شبکه ها و روشهای انطباقی محیط مناسبی را در نظم دادن پارامترها برای بررسی ارزیابی زیست محیطی یک پروژه فراهم می آورند . در مطالعه حاضر از روش ماتریسی جهت مطالعه کمی روابط بین فعالیت ها ( بخش بنیادی یک پروژه ) و فاکتورهای زیست محیطی ( محیط پیرامون که تحت تأثیر پروژه قرار میگیرد ) استفاده شده است . بر اساس این روش، 8 منطقه پیشنهادی در مرحله اول مطالعات مکانیابی دفن پسماندهای خطرناک در استان خراسان رضوی شامل مناطق مزداوند،میامی، سبزوار، مالوند، کدکن، شادمهر، خیرآباد و یونسی از نظر شرایط زیست محیطی اولویتبندی شد و نهایتاٌ سه منطقه خیرآباد، میامی و یونسی به ترتیب بهترین گزینهها برای احداث لندفیل معرفی گردید .

کلماتکلیدی:
پسماندهای خطرناک، ارزیابی زیست محیطی، ماتریس لئوپولد، خراسان رضوی

کلید واژه ها: خراسان رضوى