ارزیابی زمین شناسی مهندسی پی سنگ محور سد امام زاده ناصر

نویسنده‌گان:
[ مجتبی حیدری ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
غلامرضا خانلری ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
علی اکبر مومنی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلیسینا
[
محمد نیکخواه ] - کارشناس ارشد آب منطقهای همدان
خلاصه مقاله:
سد مخزنی امام زاده ناصر از نوع خاکی غیر همگن با هسته رسی به ارتفاع 43 متر از پی و طول تاج 1400 متر و حجم مخزن 34 میلیون مترمکعب، می باشد . از آنجای که اغلب سازه های مختلف همچون سدها و تونل ها در توده های سنگی بنا می گردند، لذا شناخت ویژگی های مهندسی توده سنگ از اهمیت بالای برخوردار است . این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانههای اکتشافی و مطالعات آزمایشگاهی به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی سنگهای هورنفلسی موجود در تگیهگاه های ساختگاه سد پرداخته شده است . در این نوشتار ابتدا وضعیت زمینشناسی ساختگاه سد به
اختصار بیان می گردد . سپس تغییرات شاخص کیفی سنگ ) )
RQD و نفوذپزیری توده سنگ ساختگاه و ارتباط آنها، در هر کدام از تکیه گاه های ساختگاه سد مورد بحث واقع شده است . در انتها طبقه بندی Q و RMR بر روی این سنگ ها انجام گردیده و کیفیت توده سنگ، در جناح چپ ضعیف ودر جناح راست متوسط ارزیابی گردیده است .

کلماتکلیدی:
گمانه، ژئوتکنیک، هورنفلس، شاخص کیفی سنگ و ساختگاه سد

کلید واژه ها: همدان