ارزیابی درجه انفجار و نرخ نفوذ TBM در توده های سنگی (مطالعه موردی)

نویسنده‌گان:
[ محمدحسین قبادی ] - عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
[
مهدی رسولی ملکی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
[
منوچهر دوستی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
خلاصه مقاله:
سد گرمی چای در شمال شرق شهرستان میانه، و به منظور تامین آب شرب شهرستان مذکور و آبیاری بیش از 3500 هکتار از زمین های پایاب در حال احداث می باشد . سیستم تونل انحراف سد مذکور به طول 420 متر و قطر 5/5 متر در داخل سنگ های میکاشیست و تراکی آندزیت حفر شده است . نتایج این بررسی ن شان داده که توده سنگ های مسیر تونل انحراف، از نظر درجه انفجار جزء سنگ هایی با درجه انفجار بالاهستند . سرعت حفاری که برای این نوع سنگها بین 1/9 –2/7 متر در روز محاسبه شده می تواند جهت موارد مشابه مدنظر مهندسین طراح قراربگیرد

کلمات کلیدی:
TBM تونل انحراف، میکاشیست، درجه انفجار، سرعت نفوذ،

کلید واژه ها: سایر موارد