ارزیابی دقت روش های سنجش از دور در شناسایی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد

نویسنده‌گان:
[ طاهر فرهادی نژاد ] - عضو هیت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
[
نادر جلالی ] - عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیز داری کشور
خلاصه مقاله:
منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهر خرم با مختصات جغرافیایی ًآباد 10َ 11ْ 48 تا ً 20َ 32ْ 48 شرقی و ًطول 14َ 05ْ تا 33ً 21َ 20ْ 33 عرض شمالی قرار دارد .
زمین شناسی منطقه از سازندهای متن وع آهکی صخره ساز، مار ن و سیلت استون، مارن و گچ حساس به فرسایش و کنگلومرا تشکیل شده است . شرق منطقه مورد مطالعه به سبب فرسایش شدید ایجاد دره های تاقدیسی و ناودیس های معلق شیب تند دارد و تقریباً لغزشهای متعدد در این محدوده متمرکز هستند .
استفاده 1/20000 و 1/50000 و عکسهای هوایی
Aster ، IRS ، +ETM ، TM
جهت ارزیابی دقت روش سنجش از دور از داده های شده است . با استفاده از تکنیک های آشکارسازی و ساختن ترکیب های رنگی مختلف از طریق بصری مناطق لغزشی تف کیک شده و با نقشه واقعیت زمینی مقایسه شده اند .
محاسبه
Confusion ماتریس برای نقشه های تهیه شده نشان می دهد که با افزایش تفکیک فضایی تصاویر دقت افزایش می یابد

کلماتکلیدی:
زمین لغزش، سنجش از دور، IRS ، ETM ، Aster ، عکسهای هوایی

کلید واژه ها: لرستان