ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی

نویسنده‌گان:
[ ابوالفضل کهکی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
[
محمدمهدی خطیب ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
[
احمد ادیب ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
خلاصه مقاله:
با بررسی کانون سطحی زمین لرزهها دو مدل چشمهای خطی و ناحیهای شناخته شد . از دو مدل چشمهای، ناحیهای و خطی شناسایی شده در ناحیه بیشترین شتاب وارده به شهر چابهار ناشی از مدل خطی و برابر /.19 g در حالت 84th percentile میباشد . با استفاده از زمینلرزههای دستگاهی ثبت شده در ناحیه و محاسبات مربوطه آهنگ فعالیت ( فرمول لرزهخیزی ) با اعمال تصحیح زمانی به صورت Log Nc= -0/6261 Ms + 1/74 و ضریب لرزه خیزی برابر /.6261 تعیین شد . مقدار تابع چگالی احتمالاتی بزرگا برای یک بزرگی خاص در مدل ناحیه ای بیشتر از مدل خطی است و با افزایش بزرگا مقدار این تابع کاهش مییابد . نتیجه نهایی حاصل از ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی منحنی خطر لرزهای می باشد که در این مقاله آورده شده است .

کلمات کلیدی:
چابهار،ارزیابی احتمالاتی،مدل چشمه ای خطی و ناحیهای،منحنی خطر

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان