ارزیابی احتمال گسیختگی گوه ای، در شیروانیهای سنگی مسیر جادهی همدان - سنندج ( گردنه ی صلوات آباد )

نویسنده‌گان:
[ ذبیح ا... روحانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
[
مجتبی حیدری ] - عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
[
محمدحسین قبادی ] - عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
خلاصه مقاله:
در این مقاله وضعیت پایداری شیروانیهای سنگی مسیر جادهی همدان سنندج ( گردنهی صلوات آباد ) ، مورد بررسی قرار گرفته است . بررسیهای صحرایی شامل برداشت ناپیوستگیها و خصوصیات فیزیکی آنها، خصوصیات ژئومتریک دامنه از قبیل ارتفاع، شیب، جهت رویهی شیب و مطالعات آزمایشگاهی شامل اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی سنگ می باشد .
در این تحقیق ابتدا موقعیت فضایی ناپیوستگیهای برداشت شده با استفاده از نرم افزار
DIPS مورد بررسی قرار گرفت . سپس با توجه به احتمال گسیختگی گوه ای، با استفاده از نرم افزار SWEDGE ، حجم بزرگترین گوهی محتمل لغزش، ضریب اطمینان و همچنین جهت لغزش آن مورد ارزیابی قرار گرفته است .

کلمات کلیدی:
شیروانیهای سنگی، ناپیوستگی، پارامترهای مقاومت برشی، گسیختگی گوه ای، ضریب اطمینان

کلید واژه ها: همدان