ارزیابی پایداری دو تونل موازی بر پایه مفهوم کرنش مجاز با تحلیل عددی سه بعدی مطالعه موردی : تونلهای انحرافی سد آغچای

نویسنده‌گان:
[ محمد علی زاده سالطه ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
رضا رحمان نژاد ] - استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
حمید منصوری ] - استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلاصه مقاله:
تونلهای انحرافی سد آغچای در سنگهای رسوبی و از جنسهای ماسه سنگ، کنگلومرا و مادستون ساخته شدهاند . این مقاله پایداری آنها را با استفاده از روش عددی تفاضل محدود ( نرمافزار ) FLAC3D تحقیق میکند . در این تحقیق برای ارزیابی پایداری از مفهوم کرنش ساکورایی استفاده شده است . بنابر نتایج مدلسازی عددی و مقایسه آنها با همگرایی مجاز حاصل از رابطه ساکورایی، این تونلها با سیستم نگهداری بکار رفته پایدار ارزیابی شدند اما سیستم نگهداری به کار رفته برای سه واحد کنگلومرای سخت و ضعیف و ماسه سنگ بیش از حد لازم بود و یک سیستم نگهداری بهینه برای آنها پیشنهاد شده است .

کلمات کلیدی:
تحلیل پایداری، تونل، FLAC3D ، کرنش مجاز