ارزیابی آب زیرزمینی در سمسکنده ساری در اثر ورود شیرابه های حاصل از دفن زباله و ارائه راه کارهای های کنترلی

نویسنده‌گان:
[ سیدمهدی عمادی ] - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساری
[
مهرداد صفایی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
خلاصه مقاله:
به طور کلی در تمامی مناطق دارای تمرکز جمعیتی بالا مشکل دفن و هدم زباله به یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث در مجموعه سازمانهای منطقه ای در کشور تبدیل شده است . شهر ساری نیز مدتهاست به خاطر مهاجرت بالا از روستا به شهر همچنین وجود مسافران خزری با این معضل دست به گریبان است و به ناچار به خاطر عدم وجود زباله سوز و کارخانجات کمپوست در منطقه چه در سالهای دور و چه در سالیان اخیر مسئولین منطقه رو به سوی دفن زیرزمینی زباله ها در داخل حوضه آبگیر و آبریز منطقه نمودند . بدیهی است که استفاده از این روش صدمات و لطمات شدیدی را به آب شرب - کشاورزی و صنعتی منطقه وارد نموده است . محل دفن زباله شهرستان ساری و توابع آن در منطقه سمسکنده ساری که در بخش شرقی رودخانه تجن واقع
شده قرار دارد . شیرابه های حاصل از دفن در سالیانه متمادی باعث آلودگی آب زیرزمینی بخش های پایین دست نیزگردیده است . جهت بررسی روند الودگی آب زیرزمینی در لایه های مختلف آبخوان دراثر ورود این شیرابه ها، مطالعات مختلف کمی وکیفی با استفاده از بررسی هواشناسی، هیدرولوزی، زمین شناسی، خاک شناسی و صحرائی انجام گردید .
با بررسی های صحرائی و مطالعات هواشناسی توسط متخصصین در منطقه میزان بارندگی درمحدوده دفن زباله 800 میلیمتر وحجم شیرابه های خروجی در محل زهکشی سطحی بین 1 الی 2,5 لیتر در ثانیه برآورد و اندازه گیری شد . امید است با تکیه بر مطالعات تحقیقاتی و عملیاتی که کارشناسان محلی سالها بر روی آب منطقه اعمال نموده اند مشکلات نشات گرفته از آلودگی ها به حداقل رسد .

کلمات کلیدی:
ساری - آب زیر زمینی - سمسکنده - زباله - شیرابه

کلید واژه ها: مازندران