ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ

نویسنده‌گان:
[ محمد غفوری ] - دانشیار گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
غلامرضا لشکری پور ] - استاد گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
طاهر مرادی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
حمیدرضا رستمی بارانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
خلاصه مقاله:
شاخص فابریک توده سنگ معرف کیفیت زمین شناسی توده سنگ است و با توصیف خصوصیات ذاتی توده سنگ، قدرت درک و فهم بیشتری نسبت به کیفیت توده سنگ اصلی به کاربران میدهد . از این شاخص به عنوان داده ورودی در مدل کردن توده سنگ مکانیک سنگ استفاده میشود . در این تحقیق از پارامترهای مشترک چهار سیستم رده بندی RMR ، Q ، GSI و RMi مرتبط با خصوصیات منحصر به فرد توده سنگ، برای تعیین شاخص فابریک توده سنگ در 58 بخش از 11 پروژه استفاده شده است . مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و محاسبه شده از چارت شاخص فابریک توده سنگ نشان دهنده هماهنگی و سازگاری بین مقادیر اندازهگیری شده و محاسبه شده است . نتایج نشان دهنده ضریب همبستگی بالای بین این روابط و همخوانی خوب بین مقادیر پیش
بینی شده واندازه گیری می باشد .

کلمات کلیدی:
فابریک شاخص توده سنگ، اندازه بلوک شرایط درزه ، طبقه بند

کلید واژه ها: سایر موارد