ارزیابی کارایی آزمایشات سرعت موج در تخمین مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ بکر

نویسنده‌گان:
[ محمدبشیر گنبدی ] - دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
[
علی ارومیه ای ] - دانشیار بخش زمین شناسی مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
[
محمدرضا نیکودل ] - استادیار بخش زمین شناسی مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
خلاصه مقاله:
تخمین مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستیسیته با استفاده از آزمایشات ساده و ارزان قیمت نظیر سرعت موج، بار نقطهای و ... همواره مورد توجه قرار گرفته است . استفاده از آزمایشات سرعت موج در این مقوله علاوه برسرعت انجام، ساده بودن و ارزان قیمت بودن منتهی به دو هدف می - شود : یکی تعیین پارامترهای دینامیکی سنگ و دیگری تخمین پارامترهای استاتیکی سنگ بکر . در این مقاله روابط ارزندهای برای بیان ارتباط سرعت موج طولی، مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستسیته برای سنگ های سازند شمشک ارائه گردیده است .

کلید واژه ها: سایر موارد