ارزیابی قابلیت تزریق پذیری و نفوذپذیری پی سنگی سدکمال صالح اراک

نویسنده‌گان:
[ روح الله فرخی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه علوم و تحقیقات
[
علی ارومیه ای ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
خلاصه مقاله:
سد مخزنی کمال صالح یک س د خاکی ناحیه بندی شده با هسته رسی به ارتفاع 78 متر از بستر رودخانه می باشد که بر روی رودخانه تیره در استان مرکزی و در فاصله 73 کیلومتری جنوب غربی شهر اراک قراردارد و دارای طول جغرافیایی 49 ، 15 ، 56 و عرض جغرافیایی 33 ، 37 ، 47 می باشد . دو تکیه گاه محور سد متشکل از سنگ های دگرگونی درجه پایین ) ) low grade به نام اسلیت و فیلیت می باشد که این سنگ های دگرگونی تشکیل دهنده سازند متعلق به زمان ژوراسیک هستند .
بر اساس نتایج آزمایشات تراوایی متعلق به گمانه های اکتشافی فاز اول ، دوم و سوم مطالعات ، زون هایی با نفوذ پذیر ی متوسط در بخش هایی از محور سد بویژه در تکیه گاه چپ وجود دارد به همین منظور در این مقاله سعی بر آن شده است که با توجه به پارامتر های مؤثر بر تزریق پذیری ، ویژگی های مهندسی نا پیوستگی ها ، نتایج حاصل از تزریق آزمایشی ، رابطه بین خورند دوغاب و نفوذپذیری و هم چنین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه، به برخی از پارامتر های مؤثردر ارتباط با طراحی پرده آب بند دست یافت .

کلمات کلیدی:
تزریق آزمایشی ، تزریق پذیری ، ناپیوستگی ها ، نفوذپذیری ، خصوصیات زمین شناسی مهندسی ،پرده آب بند

کلید واژه ها: مرکزى