ارتباط بین ساختار میکروسکوپی و رفتار مکانیکی سنگهای هاله دگرگونی الوند و تاثیر آن بر ناپایداری تونل دولایی تویسرکان

نویسنده‌گان:
[ لیلا قاسمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
[
بهمن بهلولی ] - عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران
[
فرامرز طوطی ] - عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
پروژه تونل دسترسی دولایی شهرستان تویسرکان به طول 675 متر و سطح مقطع 72 متر مربع به دو روش چالزنی و انفجار و حفاری دستی در حال اجراست . تونل دولایی به علت قرار گرفتن در شرایط خاص پترولوژیکی و ساختاری در هنگام حفر با مشکلات و ریزشهای متعددی مواجه شده است . به طوریکه یکی از این ریزشها که در متراژ 134 دهانه ورودی اتفاق افتاده 290000 مترمکعب ریزش - برداری در پی داشته و حفرهای روباز به ارتفاع بیش از 90 متر به وجود آورده است . در این مقاله ابتدا زمین شناسی کلی ناحیه و سپس ترکیب و بافت سنگ شناسی تونل در مقاطع میکروسکوپی مطالعه شده است .
با برقراری ارتباط بین خواص پترولوژیکی در مقیاس میکروسکوپی و تاریخچه دگرگونی ناحیه رفتار ماکروسکوپی سنگ بررسی شده است . علاوه بر این مطالعات ساختمانی روی زمین نیز در توجیه رفتار مکانیکی توده سنگ به کار گرفته شده است . نتایج نشان میدهد که به دلیل شرایط پترولوژیکی خاص و واقع شدن تونل در حاشیه هاله دگرگونی، عدم اعمال حرارت کانی به هورنفلس شیستها سبب شده که آنها گرچه ظاهرا دارای بافت هورنفلسی میباشند ولی از لحاظ مکانیکی رفتار شیستها را از خود بروز داده و شرایط ناپایداری برای تونل ایجاد کردهاند .

کلماتکلیدی:
آمفیبولیت ، پایداری تونل ، تونل دولایی ، شیست ، هاله دگرگونی الوند ، هورنفلس

کلید واژه ها: همدان