ارائه تخمین خطی معادل از رفتار غیر خطی خاک در حوزه فرکانس در شمال شهر یزد

نویسنده‌گان:
[ احمد ادیب ] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدتهران جنوب
[
سیدمحمود فاطمی عقدا ] - دانشیار دانشگاه تربیت معلم
خلاصه مقاله:
در این مطالعه تحلیل حرکت زمین د ر شمال شهر یزد با استفاده از اطلاعات گمانه هاو شتابنگاشتها در حوزه فرکانس انجام گرفت . برای رسیدن به تخمین غیر خطی پاسخ غیرالاستیک خاک و ارائه تخمین خطی معادل، از یک حلقه تکرار استفاده گردید . تکرار اول با استفاده از مدول برشی و ضریب میرایی و با توجه به من حنی استرین - استرس ورودی انجام و این حلقه آنقدر تکرار شد تا شرط عددی تعیین شده ارضا شود . در نهایت آن دسته از ارتعاشات که بحرانی ترین پاسخ تشدید را باعث شدند به عنوان حالت دارای بیشترین احتمال آسیب در ناحیه، معرفی گردید . در تحلیل اثر ساختگاه در شمال شهر یزد ، از داده های ژئوتکنیکی، پروفیل های لرزه ای درون گمانه ای و سابقه لرزه - خیزی ناحیه استفاده شد . بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر لرزه ای برای دوره بازگشت 100 سال در گمانه شاهدیه و امیرآباد به ترتیب /.151 g و /.157 g میباشد که در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت . در محل گمانه شاهدیه با این دوره بازگشت، فرکانس تشدید
5/4 و ضریب تشدید آبرفت 1/6 و در محل گمانه امیرآباد ، فرکانس تشدید 5/8 و ضریب تشدید آبرفت 1/7 به دست آمد . بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدلها، دامنه امواج برشی در فرکانس بین 5 تا 6 هرتز با ضریب 1/6 دچار تشدید میشوند .

کلماتکلیدی:
یزد، ضریب تشدید، ژئوتکنیک لرزهای، اثر ساختگاه

کلید واژه ها: یزد