اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان

نویسنده‌گان:
[ سارا حاج ملک ] - دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
ناصر حافظی مقدس ] - دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
در مقاله حاضر اثرات شهرسازی بر منابع آب در دشت کرمان شامل اثر بر تراز آب زیر زمینی، رواناب سطحی، تبخیر از سفره بررسی شده است . نتایج این بررسی نشان میدهد که برداشت بیش از اندازه از سفره آب زیرزمینی دشت کرمان، منجر به حدود 19/ 92 متر افت سطح آب در یک بازه زمانی 20 ساله شده است، از طرفی حجم فاضلاب شهری وارد شده به سفره آب، در محدوده شهر کرمان در سال آبی 1384-1383 حدود 7/377 میلیون متر مکعب میباشد که برابر با 85 درصد از آب مصرفی در شهر و 15 درصد از تغذیه سفره بوسیله نزولات جوی می باشد . نفوذ فاضلاب شهری منجر به بالا آمدن تراز آب زیرزمینی به مقدار متوسط 4/33 متر در طی 20 سال در مرکز شهر شده که میتواند منجر به کاهش مقاومت زمین، افزایش خورندگی خاک گردد . همچنین شهر سازی منجر به کاهش متوسط ضریب نفوذ آبخوان دشت کرمان از 8/30 در سال 1346 به 0/08 در سال 1381 شده است.

کلمات کلیدی:
شهر کرمان، توسعه، منابع آبa

کلید واژه ها: کرمان