الگوی ارزیابی کیفی مدول تغییرشکل برجا در توده های سنگی ( مطالعه موردی سد سید شهاب )

نویسنده‌گان:
[ غلامرضا خانلری ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
[
طاهره مرادیان ] - هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
[
علی مرادیان ] - کارشناس ارشد عمران
خلاصه مقاله:
با توجه به اینکه در بسیاری از روشهای طراحی مانند روشهای تحلیلی و عددی در پروژه های مکانیک سنگی نیاز به تعیین خواص الاستیکی و تغییرشکل پذیری توده های سنگی می باشد . لذا از میان خواص متفاوت توده سنگ، مدول تغییر شکل پذیری اهمیت خاصی در طراحی و اجرای موفقیت آمیز پروژه های مهندسی سنگ دارد . به این دلیل است که مدول تغییر شکل پذیری بهترین پارامتر برای بیان رفتار مکانیکی سنگها قبل از شکست توده سنگ محسوب می گردد . بنابراین مدول تغییر شکل، اساس بسیاری از آنالیزهای ژئومکانیکی را تشکیل می دهد . البته تعیین این پارامتر بوسیله
آزمایشهای برجا با هزینه قابل ملاحظه و مراحل کاری دشوار همراه است . بهمین دلیل استفاده از معادلات تجربی بمنظور ارزیابی غیرمستقیم مدول تغییرشکل توده سنگ همیشه قابل توجه و موردنظر مهندسین سنگ و زمین شناسان مهندس بوده است . در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارزیابی معادلات تجربی موجود و برآورد کارآیی آنها، مدول تغییرشکل توده سنگ سد سید شهاب بعنوان مثال خاص، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

کلمات کلیدی:
مدول تغییرشکل توده سنگ ، معادلات تجربی ، RMSE ، سد سید شهاب
 

کلید واژه ها: همدان