آنالیز دینامیکی اندرکنش تونل کند و پوش – خاک به روش تحلیلی و عددی ( مطالعه موردی : تونل کند و پوش متروی تبریز )

نویسنده‌گان:
[ اکبر سالمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
[
فرهنگ سرشکی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
[
فریبرز صالحی عالی ] - مدیر دفتر فنی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
خلاصه مقاله:
با توجه به اینکه بسیاری از تونل ها با مق اطع مستطیل ی به روش کند و پوش در اعماق کم ساخته می شوند، که در آنجا تغییر شکل و تنش های ایجاد شده در زمین ناشی از لرزه، با تغییر عمق، تغییرات بسیار زیادی داشته و در نهایت شرایط حتی پیچیدهتری را بوجود خواهند آورد . بنابراین، لازم است که روش عملی و ساده ای توسط مهندسین طراح بسط داده شود تا اثر اندرکنش سازه - خاک در نظر گرفته شود . به همین منظور در این مقاله به بررسی روش آنالیز قاب ساده شده بر روی تونل کند و پوش متروی تبریز پرداخته و در نهایت بواسطه مدل عددی SAP 2000 به اعتبارسنجی این روش اشاره خواهد شد .

کلماتکلیدی:
تحلیل دینامیکی، زلزله، تونل کند و پوش، اندرکنش سازه - خاک، آنالیز قاب ساده شده

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى