پردازش تصاویر ماهوارهای و محاسبه فاکتور خطوارگی جهت شناسایی زونهای شکستگی در سطح زمین؛ مطالعه موردی ورقه های ۱:۱۰۰۰۰۰ کدکن و شامکان

زمین؛ مطالعه موردی ورقه های 1:100000 کدکن وشامکان
نویسنده‌گان:
[ حامد فضلیانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
حجت الله رنجبر ] - دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
غلامرضا رحیمی پور ] - استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلاصه مقاله:
شناسایی زونهای شکستگی در سطح زمین جهت تعیین محل سدها، محل عبور خطوط فشار قوی برق، محل عبور خطوط لوله سراسری و بسیاری موارد دیگر، با اهمیت میباشد . مطالعه خطوارهها که ساختهای خطی موجود در سطح زمین هستند یکی از بهترین روشها جهت شناسایی شکستگیها است . در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا خطوارهها با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای شناسایی گردند، چراکه مطالعه تصاویر ماهوارهای نسبتا سریع و ارزان بوده و در عین حال محدوده بسیار وسیعی را شامل میگردد . این پردازشها در نهایت به شناسایی مناطق دارای چگالی
خطوارگی بالا منجر میشوند که میتوان از آنها به عنوان زونهای شکستگی در سطح زمین نام برد .

کلمات کلیدی:
فاکتور خطوارگی، زونهای شکستگی، پردازش تصاویر ماهوارهای، کدکن، شامکان

کلید واژه ها: خراسان رضوى