نقشه زمین شناسی مهندسی جزیره قشم با کاربرد در پهنه بندی مخاطرات ژئوتکنیک لرزهای

نویسنده‌گان:
[ هادی گریوانی ] - کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
ابراهیم حق شناس ] - استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خلاصه مقاله:
زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی جزیره قشم با هدف بکار گیری در مطالعات برآورد جنبش لرزهای سطح زمین ناشی از زمینلرزهای احتمالی و نیز پهنه بندی مخاطرات زمینشناسی و ژئوتکنیکی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب نقشه زمینشناسی مهندسی جزیره ارائه گردیده است . به منظور تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی قشم با مبنا قرار دادن نقشه زمینشناسی جزیره ( تهیه شده توسط حقیپور و همکاران، (1384 ، بازدیدهای صحرایی و جمع آوری اطلاعات پروژههای عمرانی انجام شده در منطقه، سازندهای زمینشناسی و آبرفتهای منطقه براساس ویژگیهای زمینشناسی مهندسی مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیک لرزهای در قالب 6 گروه سنگی و 10 گروه خاکی تقسیمبندی مجدد شدند

کلمات کلیدی:
زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک لرزای، روانگرایی، زمین لغزش

کلید واژه ها: سایر موارد