نقش خصوصیات فیزیکی در شناخت ویژگیهای مکانیکی واحدهای سنگی سخت و نرم ( مطالعه موردی )

نویسنده‌گان:
[ محمدحسین قبادی ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
معصومه کاپله ی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
خلاصه مقاله:
در این پژوهش نقش خصوصیات فیزیکی در شناخت ویژگی های مکانیکی واحدهای سنگی سخت و نرم مورد مطالعه قرار گرفته است . واحدهای سنگی مورد بررسی به سازند قم در شرق و شمال شرق همدان تعلق دارند . در مناطق مذکور چهارده نوع سنگ در این سازند شناسایی شده که علاوه بر ماسه سنگ آهک ی و کنگلومرا، چهار نوع مارن،شش نوع سنگ آهک و دونوع سیلت استون را شامل می شود . در بررسی های صحرایی سختی نمونه های سنگی با استفاده از چکش اشمیت ( نوع ) L تعیین شد . در مطالعات آزمایشگاهی بعد از تعیین خصوصیات فیزیکی، آزمایش دوام برای سنگ های سخت در دو سیکل و برای س نگهای نرم در پنج سیکل انجام شد . شاخص مقاومت بار نقطه ای نمونه ها در شرایط طبیعی،خشک و اشباع تعیین گردید . مطالعات انجام شده نشان می دهد که ویژگیهای مکانیکی این سنگها علاوه بر ترکیب کانی شناسی و بافت متاثر از ویژگیهای فیزیکی آنهاست

کلمات کلیدی:
خصوصیات فیزیکی،ویژگیهای مکانیکی، سنگ سخت و سنگ نرم، سازند قم،سختی اشمیت،دوام وارفتگی و مقاومت

کلید واژه ها: سایر موارد