نقش گسله های فعال گستره تهران در ایجاد پدیده های ژئوتکنیکی

نویسنده:
[ خلیل اله فقهی ] - کارشناس دفتر مهندسی طرح های منابع آب، شرکت آب منطقه ای تهران
خلاصه مقاله:
گسله های فعال افزون بر توانایی ایجاد زمین لرزه، در پدید آوردن مسائل ژئوتکنیکی نقش مؤ ثری . دارند این نقش می تواند به گونه ای مستقیم با روش هایی همچون ایجاد برش و جابجایی در سازه ها و شریان های حیاتی ، نشست زمین، زمین لغزه ، ریزش خاک در کارهای حفاری و احداث تونل و .. . نمایان شود یا به گونه ای نا مستقیم ، همچون تأثیرگذاری بر وضعیت جریان آب زیر زمینی گسله ها گاه با سدسازی در برابر جریان آب زیرزمینی، موجب بالا آمدن سطح ایستابی و پدید آمدن تا لاب های زیرزمینی می گردند و گاه با زهکش ی آب پیرامون خود، همچون یک کانال در هدایت و تمرکز جریان آب زیرزمینی عمل می نمایند . در هر دو صورت، با توجه به ناهمگنی ژ ئوتکنیکی پدید آمده در زمین های پیرامون گسله ها، پدیده هایی همچون روانگونگی ) ) liquefaction و نشست ناهمگن زمین بروز خواهد نمود . نشست های ایجاد شده در منطقه یافت آباد تهران ( که در پی برداشت آب از چاه ها صورت پذیرفته است ) به گونه چشمگیری با محل تمرکز گروهی از گسله های تازه شناخته شده انطباق دار ند و این را می توان به عنوان پیش نشانگری از رویدادهای آینده تل قی نمود که به دنبال انجام پروژه های بزرگی همچون گردآوری فاضلاب تهران رخ خواهد داد . در این نوشتار تلاش گردیده است که ضمن معرفی دوباره گسله های تازه شناخته شده د ر گستره تهران، اهمیت آنها در رخ دادن پدیده های ژئوتکنیکی نامطلوب بررسی گردد .

کلمات کلیدی:
گسله های فعال منطقه تهران، فرونشست زمین در تهران، ژئودزی تهران، برداشت آب از آبخوان تهران

کلید واژه ها: تهران