معرفی کاوشگر دینامیکی DCP و بررسی تکرار پذیری نتایج آن

نویسنده‌گان:
[ سیدداود محمدی ] - دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
محمدرضا نیکودل ] - استادیار زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
حسن رحیمی ] - استاد مهندسی عمران، دانشگاه تهران
[
ماشاالله خامه چیان ] - دانشیار زمینشناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
خلاصه مقاله:
کاوشگرهای دینامیکی نوعی نفوذسنج هستند و نفوذ سنجی نقش مهمی در شناسایی محلی خاک ها دارد . شیوه مذکور نسبت به روشهای گمانه زنی و مطالعات معمول ژئوتکنیک، ارزان ت ر و سریع تر می باشد و در بسیاری موارد به خصوص زمانی که عمق مورد نظر جهت مطالعه لایه های خاک خیلی نوعی کاوشگر دینامیکی خیلی سبک بوده که DCP (Dynamic Cone Penetration) زیاد نباشد مورد استفاده قرارمی گیرند . کاوشگر دینامیکی و (DPI) در این مقاله، به معرفی آن و بررسی تکرار پذیری نتایج بدست آمده از آن پرداخته شده است . کاربرد روابط به دست آمده بین شاخص نفوذ پارامترهای مهندسی خاک ها نقش مهمی در تخمین این پارامترها و کاهش چشمگیر در هزینه های انجام آزمایش های مختلف دارد . بررسی تکرارپذیری نتایج و مدلهای مختلف توزیع احتمال مربوطه، بر تکرارپذیر بودن نتایج حاصل از کاوشگر DCP دلالت داشته و با توجه به مقادیر ضریب تعیین (R 2 ) بهترین توزیع احتمال را برای نتایج حاصله، توزیع لوگ نرمال و در مرتبه بعدی، توزیع نرمال معرفی مینماید .

کلماتکلیدی:
کاوشگر دینامیکی DCP ، تکرار پذیری نتایج، شاخص نفوذ، ضریب تغییرات، توزیع فراوانی

کلید واژه ها: سایر موارد