مطالعه تاثیر عوامل زمین شناسی و تکتونیکی بر زمین لغزش ( مطالعه موردی : حوزه نرماب مینودشت )

نویسنده‌گان:
[ مریم کریمی نظر ] - دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
[
وحید حبیبی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
[
مجتبی قره محمدلو ] - عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی گنبد کاووس
[
سیدجواد حسینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
با توجه به شرایط اقلیمی و زمین شناسی استان گلستان، پدیده زمینلغزش یکی از مشکلات اساسی این منطقه میباشد، لذا در این تحقیق سعی شده است عوامل موثر بر ایجاد این نوع فرسایش در حوزه نرماب شناسائی شده تا بتوان از آن برای پیشگیری و کنترل زمین لغزش ها در منطقه استفاده کرد . به این منظورتاثیر دو عامل مهم بر زمین لغزش یعنی زمین شناسی و تکتونیک با استفاده از GIS در منطقه به کمک بازدید های میدانی و مطالعه نقشه های پایه بررسی شد . این تحقیق در چندین مرحله و با رقومی کردن لایه های اطلاعاتی مورد نیاز، تلفیق هر کدام از این لایه ها با لایه اطلاعاتی پراکنش زمین لغزش ها، مقایسه وتطبیق در محیط GIS و با استفاده از نرم افزارهای ) ) ArcGIS,Arcview, برای کارهای موردنیاز انجام شد . نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که بیشترین مساحت منطقه مورد مطالعه دارای سازند پادها بوده و لغزش در مناطق دارای سازند پادها، هزاردره و چمنبید رخ داده است که این نشان دهنده سست و حساس بودن این سازندها به فرسایش می باشد . همچنین مطالعه تکتونیک منطقه بیانگر تاثیر روند خاوری – باختری گسل های موجود بر روی لغزش های منطقه مورد مطالعه می باشد . درنهایت نیز با توجه به نتایج حاصل از تحقیق راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از روند این مشکل در منطقه ارائه گردید .

کلماتکلیدی:
زمین لغزش، تکتونیک،عامل زمین شناسی، عوامل موثر، حوزه نرماب، سازند

کلید واژه ها: گلستان