مطالعه تاثیر رسوبات نمک و گچ بر روی آب های زیر زمینی با استفاده از تفسیر داده های ژئوالکتریک ( مطالعه موردی دشت اشتهارد )

نویسنده‌گان:
[ علی ساکت ] - مسوول بخش پیش بینی و هشدار پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
[
دیاکو حریری ] - کارشناس بخش استحکام لرزه ای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
[
رحمت الله کاردان ] - عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
[
مهتاب فهیمی ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی
خلاصه مقاله:
در این مقاله به بررسی تفسیر داده های ژئوالکتریک دشت اشتهارد جهت شناسایی و تشخیص رسوبات با مقاومت پایین و تاثیر آنها بر روی دیگر رسوباتاین دشت پرداخته شده است . این منطقه از آنجا که تحت تاثیر دو سازند قرمز بالای ی و سنگ های آتشفشانی ائوسن و الیگومیوسن ایران مرکزی قرار گرفته است ، از نظر وجود منابع آب زیر زمینی دارای محدودیت مشخصی بوده و مطالعات مختلف در این دشت تا به حال به نتیجه لازم جهت احداث چاه های مناسب برای مصرف آب آشامیدن ی نرسیده است . لذا برداشت ها و مطالعات مجدد این منطقه امری ضروری بوده که در این مقاله در مورد برداشتها و مطالعات ژئوالکتریک جدید این منطقه بحث شده است . بحث اصلی در این مقاله به اثر نفوذ لا یه های نمک و گچ در سا زندهای با مقاومت بالاتر می باشد و نهایتا اینکه با مطالعه موردی در دشت اشتهارد می توان مدل مناسبی برای ردیابی اثر این نوع رسوبات در مناطق دیگر ارائه داد .

کلید واژه ها: تهران