مطالعه پارامترهای لرزه ای و پس لرزه های زمین لرزه کهک دراستان قم

نویسنده‌گان:
[ علی ساکت ] - مسوول بخش مطالعات پیش بینی و هشدار زمین لرزه ( پژوهشکده سوانح طبیعی کشور )
[
سیدمحمود فاطمی عقدا ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم و ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
[
مجید محمدی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی - کارشناس مهندسین مشاور آبان پژوه
خلاصه مقاله:
زمین لرزه کهک قم از جمله زمین لرزه های نادر اتفاق افتاده در این منطقه بود . در این مقاله سعی شده با مطالعه پارامترهای لرزه خیزی این زمین لرزه و تاکید بیشتر بر روی پس لرز ه های این زمین لرزه به شناسایی بهتری از خصوصیات این زمین لرزه پرداخته شود . در این مقاله پس از توضیحاتی در مورد زمین لرزه و منطقه مورد نظر به مطالعه پس لرزه های این زمین لرزه بر اساس تغییرات بزرگی، فاصله زمانی و زمان تجمعی پس لرزه ها اقدام شده است و نهایتا این زمین لرزه از نظر نوع و منشا با زمین لرزه های چند سال اخیر در ایران مقایسه گردیده و نتایج این مقایسه ارائه شده است

کلید واژه ها: قم