مطالعه پایداری شیروانی های سنگی مسیر جاده آوج – آبگرم با استفاده از طبقه بندی مهندسی توده سنگ به روش SMR

نویسنده‌گان:
[ صدیقه زال آقایی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
[
محمدحسین قبادی ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
[
مجتبی حیدری ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
[
بهروز رفیعی ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
خلاصه مقاله:
تودههای سنگی با تنوع لیتولوژیکی از جنس سنگ آهک - ماسه سنگ - مارن - کنگلومرا و سیلتستون در مسیر جاده آوج به آبگرم گسترش دارند که وجود سطوح ضعف طبیعی در آنها باعث کاهش کیفیت توده سنگ گردیده است . در این پژوهش مسیر آوج - آبگرم به 5 ایستگاه تقسیم گردیده است . در هر ایستگاه پارامترهای مورد نیاز در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به روش SMR اندازه گیری شده است . حدود تغیرات SMR برای توده های سنگی در ایستگاه های مختلف بین 27/5 تا 97/35 محاسبه گردیده است که امتیاز توده سنگ در این حالت بین بد تا خیلی خوب می باشد . بر این اساس ایستگاه های 1 ، 3 ، 4 ، ناپایدار و پتانسیل لغزش های گوه ای، دایره ای و صفحه ای دارد.

کلمات کلیدی:
طبقه بندی SMR ، شیروانی سنگی، لغزش گوه ای، آوج
 

کلید واژه ها: قزوین