مطالعه مقدماتی خطرات زیست محیطی در مسیر تله کابین گنج نامه، جنوب غربی همدان

نویسنده‌گان:
[ علیرضا علیجانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی همدان
[
محمدحسین قبادی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
[
مجتبی حیدری ] - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
خلاصه مقاله:
ناپایداری شیبها از مهمترین و خطرسازترین مشکلات زیستمحیطی در مناطق کوهستانی در سراسر نقاط جهان هستند . منطقه گنجنامه و مسیر تلهکابین واقع در جنوب غربی شهر همدان نیز یکی از مناطق خطرساز میباشد . در این مقاله ابتدا سختی گرانیتها با استفاده از چکش اشمیت در صحرا اندازهگیری شده است . با توجه به درزهبرداریهای انجام شده شاخص RQD تعیین و ردهبندی تودههای سنگی به روش Q معین و بر مبنای آن میزانRMRمحاسبه گردیده است . به کمک نرمافزار Dips انواع ناپایداریهای منطقه و علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . در نهایت چند راهکار جهت پایدارسازی شیبهای سنگی و خاکی منطقه پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی:
گنجنامه ، تلهکابین، ناپایداری شیب، خطرات زیست محیطی

کلید واژه ها: همدان