مطالعه لرزه خیزی دشت سیلاخور قبل و بعد از زمین لرزه درود ( مارچ۲۰۰۶- بزرگی ۶/۱ در مقیاس MI)

نویسنده:
[ علی ساکت ] - مسوول بخش مطالعات پیش بینی و هشدار زمین لرزه ( پژوهشکده سوانح طبیعی کشور )
خلاصه مقاله:
در این مقاله به بررسی لرزه خیزی دشت سیلاخور قبل و بعد از زمین لرزه درود در لرستان پرداخته شده است . موضوع اصلی که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده تغییرات بزرگی و زمان زمین لرزه ها و ارتباط بزرگی با دوره های زمانی زمین لرزه هاست . از آنجا که گسل مسبب این زمین لرزه در گذشته رخداد بزرگترین زمین لرزه زاگرس را باعث گردیده ، لذا بررسی در مورد روند لرزه خیزی منطقه جهت مطالعه و شناخت بهتر این گسل ضروری به نظر می رسد . در این مطالعه لرزه خیزی دشت سیلاخور در فاصله دو سال قبل از رخداد زمین لرزه اصلی و رخداد حدود 100 پس لرزه این زمین لرزه نتایج جالب توجهی را نشان داد . لذا به نظر می رسد استفاده از این روش بتواند راه حل مناسبی جهت پیش بینی زمین لرزه های بعدی که دارای ساختگاه و نوع گسل مشابه با گسل درود هستند ارائه دهد

کلماتکلیدی:
دشت سیلاخور، زمین لرزه درود، بزرگی، گسل، لرزه خیزی، پس لرزه ها

کلید واژه ها: لرستان