مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد

نویسنده‌گان:
[ ناصر حافظی مقدس ] - دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
[
محمد غفوری ] - دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی
[
اعظم قزی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
خلاصه مقاله:
در چند دهه قبل حدود 80 رشته قنات فعال در محدوده کنونی شهر مشهد وجود داشته است . چاه قناتها مادرً عموما در زمینهای آبرفتی و درشت دانه غرب شهر و مظهر آنها در مرکز شهر قرار داشته است . با رشد شهر بتدریج میل قناتها با خاک و نخاله بصورت کنترل نشده پر شده و مجرای اصلی قنات نیز بصورت فضاهای خالی در زیر شهر رها شده است . این پدیده موجب نشست سطحی زمین در روی میل چاهها و آسیب رساندن به شبکه آبرسانی و نیز واحدهای مسکونی و خیابانها شده است . از طرفی تمایل به بلند مرتبه سازی بر روی مسیر قناتها خطر ریزش سقف قنات و نشست گسترده زمین را موجب خواهد شد . در این مطالعه موارد فوق در سطح شهر مشهد بررسی شده و بعنوان یک مثال فرونشست زمین در منطقه اندیشه معرفی شده است .

کلمات کلیدی:
قنات، فرونشست، شهر مشهد

کلید واژه ها: خراسان رضوى