محاسبه مدول تغییر شکل پذیری در توده سنگهای مسیر تونل جاده هراز

نویسنده‌گان:
[ امیر پازوکی ] - استادیار گروه معدن، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه لرستان
[
مرتضی احمدی ] - استادیار گروه مکانیک سنگ بخش معدن، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
رضا رشیدی خبیر ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ بخش معدن، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
محسن سلیمان دهکردی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ بخش معدن، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه باهنر کرمان
خلاصه مقاله:
تغییرشکل پذیری طبق تعریف همان ظرفیت سنگ در تغییر شکل دادن در مقابل تنش های محیطی می باشد . چون اکثر توده های سنگی به علت داشتن درزه و شکاف ها رفتار الاستیک از خود نشان نمی دهند در این تحقیق از مدول تغییر شکل پذیری به جای مدول الاستیسیته صحبت می شود . بقه بندی های ژئومکانیکی روش مفیدی برای تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ می باشند . بنیاوسکی، سرافیم و پریرا، هوک و براون، و هوک و دیدریچز با توجه به نتایج طبقه بندی روابطی را برای تخمین مدول تغییر شکل پذیری درجا در سنگها بدست آوردند که در این تحقیق مقدار مدول
تغییر شکل پذیری برای سنگهای اطراف تونل در دست احداث جاده هراز بر طبق این روابط محاسبه شده است . تونل در دست احداث جاده هراز به عرض 12 متر و به ارتفاع 9 متر در مسیر جاده تهران - آمل قرار گرفته است . در این تونل به دلیل وجود شرایط آبهای زیرزمینی، ناپیوستگیها و گسلها، سنگهای مسیر منطقه در طبقه سنگهای ضعیف و با مدول تغییر شکل پذیری پایین قرار گرفتهاند . با توجه به مقادیر بدست آمده از روشهای مذکور و استفاده از نرم افزار
Rocklab برای محاسبه مدول تغییر شکل پذیری و همچنین با توجه به مقدار مدول تغییر شکل پذیری نمونه های سنگ بکر در مسیر این تونل، مشخص شد که نتایج حاصله از روش هوک و دیدریچز بیشترین تطابق را با مشخصات سنگهای منطقه دارد .

کلمات کلیدی:
مدول تغییر شکل پذیری، تونل جاده هراز، طبقه بندی ژئومکانیکی، نرم افزار Rocklab ، سازند، شاخص مقاومت زمین شناسی ( GSI )

کلید واژه ها: مازندران