مکانیسم انتشار و اتصال ترکها در محیطهای سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری

نویسنده‌گان:
[ حسین میرزائی نصیرآباد ] - دانشجوی دکتری معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
[
رضا خالوکاکائی ] - استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
[
بهروز حسنی ] - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
در این مقاله مکانیسم انتشار و اتصال ترکها تحت بارگذاری فشاری بررسی شده است . برای مطالعه انتشار ترک واحد، یک ترک با شیب 45 درجه در نظر گرفته شده و تحت بارگذازی فشاری توزیع مولفههای تنش در مجاورت نوک ترک تعیین شده و بر اساس نتایج مطالعات عددی و آزمایشگاهی مسیر انتشار ترک بحث شده است . برای مطالعه مکانیسم اتصال ترکها تحت بار فشاری، نمونههای حاوی دو ترک در نظر گرفته شده و به ازای مقادیر مختلف شیب ترکها و شیب خط واصل دو ترک، مراحل انتشار و اتصال ترکها بر مبنای نتایج مطالعات عددی و آزمایشگاهی بررسی شده است .
تحت بارگذاری فشاری، از نوک ترکها ابتدا ترکهای کششی و سپس ترکهای برشی منتشر میشوند . ترکهای برشی تقریبا در امتداد درزهها و ترکهای کششی تقریبا در راستای عمود بر امتداد ترک منشعب میشوند

کلمات کلیدی:
محیط سنگی درزهدار، توزیع تنش، انتشار ترک، اتصال ترک، ترکهای کششی و برشی

کلید واژه ها: سایر موارد